Ogólny zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w następującym zakresie:

Prawo cywilne:

 • Dochodzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń;
 • Reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych;
 • Sporządzanie pozwów, apelacji i innych pism procesowych;
 • Sporządzanie i opiniowania umów cywilno-prawnych;
 • Pomoc prawna w sprawach spadkowych (pomoc w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku; odpowiedzialność za długi spadkowe, zapisy, polecenia);
 • Pomoc prawna w sprawach z zakresu nieruchomości (prowadzenie postępowań przed sądami wieczysto-księgowymi, sporządzanie umów zbycia nieruchomości, najmu, dzierżawy, reprezentacja w sprawach o zasiedzenie nieruchomości).

 

Prawo karne:

 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania;
 • Obrona w postępowaniu przed sądem;
 • Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych;
 • Prowadzenie spraw o przestępstwa i wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
 • Sporządzanie pism, m.in. Apelacji, zażalenia w sprawach karnych, zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
 • Dochodzenie od skarbu państwa odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • Składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary;
 • Reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym.

 

Prawo rodzinne:

reprezentacja przed sądami oraz przygotowywanie pism procesowych w sprawach o:

 • O rozwód, zarówno z orzeczeniem o winie małżonka, jak i bez orzekania o winie;
 • O separacje;
 • O podział majątku dorobkowego;
 • O ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • O eksmisję z mieszkania;
 • O alimenty;
 • Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, tj. Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem;
 • Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa;
 • O separację;
 • O przysposobienie;
 • O ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym,
 • Związane z zarządem majątkiem dziecka;
 • Uznanie dziecka oraz unieważnienie uznania dziecka.

 

Prawo handlowe i gospodarcze:

 • Prowadzenie negocjacji handlowych;
 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami i organami administracji publicznej;
 • Reprezentacja przed KRS (zakładanie i rejestracja spółek, wprowadzanie zmian w KRS, likwidacja spółek.);
 • Sporządzanie umów handlowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych (m.in. Umowy sprzedaży, ubezpieczenia, agencyjnej, przewozu, składu, franchisingu, itp.);
 • Pomoc w sporządzaniu wymaganych dokumentów w procesie rejestracji przedsiębiorców (projekty umów, statuty, aktów założycielskich);
 • Pomoc przy zmianach organizacyjnych spółek (przekształcania, łączenia) oraz przy likwidacji spółek;
 • Sporządzanie projektów uchwał;
 • Sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie treści umów.

 

Prawo administracyjne:

 • Reprezentacji stron w postępowaniu administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, reprezentacja na rozprawie administracyjnej;
 • Sporządzanie wniosków, w tym wniosków dowodowych, odwołań, skarg;
 • Uzyskiwania decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu itd.);
 • Sporządzanie opinii prawnych;
 • Reprezentacja w sprawach związanych z rozliczeniem prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji z zakresu prawa oświatowego, w tym przygotowywanie pism administracyjnych w postaci uzasadnień do odmowy podpisania protokołu kontroli, pism zawierających ustosunkowanie się do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, odwołań do SKO.

 

Prawo podatkowe:

 • Reprezentacja strony przed organami podatkowymi w postaci Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Celnego, Urzędu Skarbowego, w tym uczestnictwo pełnomocnika w czynnościach dowodowych;
 • Reprezentacja w postępowaniach o nieujawnione źródła przychodów, w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe w przedmiocie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego;
 • Sporządzanie zastrzeżeń do protokołu kontroli, protokołu badania ksiąg, sporządzanie wniosków dowodowych, odwołań od decyzji organów skarbowych pierwszej instancji;
 • Sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania podatkowego;
 • Sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do NSA a także reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

 

Prawo pracy:

 • Dochodzenie przed sądem roszczeń w postaci przywrócenia do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
 • Konstruowanie i opiniowanie umów o pracę, układów zbiorowych pracy;
 • Świadczenie pomocy w tworzeniu regulaminów pracy i wynagradzania;
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • Dochodzenie odszkodowań za wypadki przy pracy;
 • Przygotowywanie umów o zakazie konkurencji;
 • Postępowanie przed Państwową Inspekcją Pracy;
 • Dochodzenie należności ze stosunku pracy wynikających z mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu.

 

Prawo zamówień publicznych:

 • Reprezentacja w postępowaniu odwoławczym przed KIO.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.