Ogólny zakres usług kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w obrębie wielu dziedzin prawa dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji publicznych. Nasze doświadczenie pozwala prowadzić sprawy o różnym charakterze i stopniu skomplikowania. Swoim Klientom proponujemy pomoc w wymienionym poniżej zakresie. Prosimy o kontakt, jeśli interesują Państwa usługi kancelarii.

Prawo cywilne

W ramach usług kancelarii zajmujemy się obsługą spraw z zakresu prawa cywilnego. Są to m.in.:

 • dochodzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń;
 • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych;
 • sporządzanie pozwów do sądu, apelacji i innych pism procesowych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych;
 • prawo spadkowe(pomoc w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku; odpowiedzialność za długi spadkowe, zapisy, polecenia);
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu nieruchomości (prowadzenie postępowań przed sądami wieczysto-księgowymi, sporządzanie umów zbycia nieruchomości, najmu, dzierżawy, reprezentacja w sprawach o zasiedzenie nieruchomości),
 • dochodzenie odszkodowań od państwa za straty i utracone korzyści wynikłe ze skutków pojawienia się pandemii wirusa SARS-CoV-2,
 • odwołania od decyzji sanepidu w związku z naruszeniem zakazów i nakazów obowiązujących w czasie pandemii COVID-19.

 

usługi kancelarii prawnej

Prawo karne

Świadczymy także usługi z zakresu prawa karnego, takie jak:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania;
 • obrona w postępowaniu przed sądem;
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych;
 • prowadzenie spraw o przestępstwa i wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
 • sporządzanie pism, m.in. apelacji, zażaleń w sprawach karnych, zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
 • dochodzenie od Skarbu Państwa odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary;
 • reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym.

 

Prawo rodzinne

W zakresie obsługi związanej z prawem rodzinnym reprezentujemy przed sądami oraz przygotowujemy pisma procesowe i pozwy do sądu w sprawach o:

 • rozwód, zarówno z orzeczeniem o winie małżonka, jak i bez orzekania o winie;
 • separację;
 • podział majątku dorobkowego;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • eksmisję z mieszkania;
 • alimenty;
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, tj. pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa;
 • przysposobienie;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym,
 • związane z zarządzaniem majątkiem dziecka;
 • uznanie dziecka oraz unieważnienie uznania dziecka.

 

Prawo handlowe i gospodarcze

 • prowadzenie negocjacji handlowych;
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami i organami administracji publicznej, m.in. w sprawach gospodarczych;
 • reprezentacja przed KRS (zakładanie i rejestracja spółek, wprowadzanie zmian w KRS, likwidacja spółek);
 • sporządzanie umów handlowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych (m.in. umowy sprzedaży, ubezpieczenia, agencyjnej, przewozu, składu, franchisingu itp.);
 • pomoc w sporządzaniu wymaganych dokumentów w procesie rejestracji przedsiębiorców (projekty umów, statuty, akty założycielskie);
 • pomoc przy zmianach organizacyjnych spółek (przekształcania, łączenia) oraz przy likwidacji spółek;
 • sporządzanie projektów uchwał;
 • sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie treści umów.

 

Prawo administracyjne

 • reprezentacja stron w postępowaniu administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, reprezentacja na rozprawie administracyjnej;
 • sporządzanie wniosków, w tym wniosków dowodowych, odwołań, skarg;
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu itd.);
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • reprezentacja w sprawach związanych z rozliczeniem prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji z zakresu prawa oświatowego, w tym przygotowywanie pism administracyjnych w postaci uzasadnień do odmowy podpisania protokołu kontroli, pism zawierających ustosunkowanie się do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, odwołań do SKO.

 

Prawo podatkowe

 • reprezentacja strony przed organami podatkowymi w postaci Urzędu Celno-Skarbowego, Urzędu Celnego, Urzędu Skarbowego, w tym uczestnictwo pełnomocnika w czynnościach dowodowych;
 • reprezentacja w postępowaniach o nieujawnione źródła przychodów, w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe w przedmiocie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego;
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołu kontroli, protokołu badania ksiąg, sporządzanie wniosków dowodowych, odwołań od decyzji organów skarbowych pierwszej instancji;
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania podatkowego;
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do NSA, a także reprezentacja przed sądami administracyjnymi.

 

Prawo pracy

 • dochodzenie przed sądem roszczeń w postaci przywrócenia do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
 • konstruowanie i opiniowanie umów o pracę, układów zbiorowych pracy;
 • świadczenie pomocy w tworzeniu regulaminów pracy i wynagradzania;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • dochodzenie odszkodowań za wypadki przy pracy;
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji;
 • postępowanie przed Państwową Inspekcją Pracy;
 • dochodzenie należności ze stosunku pracy wynikających z mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu.

 

Prawo zamówień publicznych

 • reprezentacja w postępowaniu odwoławczym przed KIO.

 

Zobacz również:

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.